มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.รชตะ ไชยเมือง)

ประกาศวันที่ 04/06/2564 - 992 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.รชตะ ไชยเมือง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563