มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.ปราณี คำแก้ว)

ประกาศวันที่ 01/04/2564 - 956 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.ปราณี คำแก้ว

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564