มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.อนุชิต วัฒนาพร)

ประกาศวันที่ 11/03/2564 - 977 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.อนุชิต วัฒนาพร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (สังคมศึกษา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564