มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (อาจารย์ ดร.กันย์ธนัญ สุชิน)

ประกาศวันที่ 04/03/2564 - 1,126 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

อาจารย์ ดร.กันย์ธนัญ สุชิน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563