มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 1 ราย

ประกาศวันที่ 19/02/2564 - 1,012 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี กับพนักมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ชำนาญการ จำนวน 1 ราย โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564

1.นางสาวทิพย์วัลย์ ศรีพรม  ตำแหน่ง นักวิจัย ชำนาญการ สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา