สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 วันที่ 25 ม.ค. 2564 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย

ประกาศวันที่ 10/02/2564 - 933 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 25 ม.ค. 2564

มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย ดังนี้

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเรือน สินณรงค์  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิชา สุขกาย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมมินทร์ ซ่งสิริศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   สังกัดคณะมนุษยศาสตร์