ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับพร ะมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศวันที่ 25/01/2564 - 3,774 views

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับพร ะมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓

คณาจารย์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น มหาวชิรมงกุฎ
๑. รองศาสตราจารย์ณัฐกิตติ์ เฮงตระกูล
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กัสมา กาซ้อน
สังกัดสำนักวิชาการบัญชี

คณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเริญ ฐานันดร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา สุวรรณ
สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๔. นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน
สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
๕. นางนิตยา ยืนยง
สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
๖. นางผ่องศรี ธนกุลพรรณ
สังกัดสำนักงานอธิการบดี
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ