มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ)

ประกาศวันที่ 15/01/2564 - 1,284 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ เรือนคำ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563