มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (นางสาวทัศนีย์ ธรรมติน)

ประกาศวันที่ 07/01/2564 - 917 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

นางสาวทัศนีย์ ธรรมติน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563