สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 18/2563 วันที่ 30 ก.ย. 2563 มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย

ประกาศวันที่ 18/12/2563 - 1,195 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอแสดงความยินดี กับบุคลากรสายวิชาการที่ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 18/2563 วันที่ 30 กันยายน 2563  มีมติแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ดังนี้

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์ แกล้วกล้า  สาขาวิชาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณุเชษฐ์ มะโนธรรม สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ