มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ ใจแข็ง)

ประกาศวันที่ 04/12/2563 - 892 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ ใจแข็ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563