มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ วินยางค์กูล)

ประกาศวันที่ 04/11/2563 - 1,110 views

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสบุคลากรสำเร็จการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ วินยางค์กูล

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน

จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยอนุมัติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563