จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากรและสายงาน

ข้อมูล ณ 2024-04-20

กราฟแสดงจำนวนข้อมูลบุคลากร