จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล ณ 2023-09-24

กราฟแสดงจำนวนข้อมูลบุคลากร