จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล ณ 2021-01-28

กราฟแสดงจำนวนข้อมูลบุคลากร