จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล ณ 2024-06-22

กราฟแสดงจำนวนข้อมูลบุคลากร