จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล ณ 2023-06-07

กราฟแสดงจำนวนข้อมูลบุคลากร