จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล ณ 2023-01-29

กราฟแสดงจำนวนข้อมูลบุคลากร