จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล ณ 2021-06-22

กราฟแสดงจำนวนข้อมูลบุคลากร