จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล ณ 2021-09-19

กราฟแสดงจำนวนข้อมูลบุคลากร