จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล ณ 2022-10-04

กราฟแสดงจำนวนข้อมูลบุคลากร