จำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงานและสายงาน

ข้อมูล ณ 2022-10-04

กราฟแสดงจำนวนข้อมูลบุคลากร