จำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงานและสายงาน

ข้อมูล ณ 2021-09-19

กราฟแสดงจำนวนข้อมูลบุคลากร