จำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงานและสายงาน

ข้อมูล ณ 2020-10-25

กราฟแสดงจำนวนข้อมูลบุคลากร