จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากรและสายงาน

ข้อมูล ณ 2022-06-30

กราฟแสดงจำนวนข้อมูลบุคลากร