ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ (87 รายการ)

กองบริหารงานบุคคล
วันที่ เรื่อง ประเภท
14/07/2561 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการให้บุคลากรตำแหน่งทางวิชาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2561 New
  71 views
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
12/07/2561 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 New
  89 views
ประกาศ/กฏ ก.พ.อ.
24/04/2561 ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลในการเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2557
  155 views
ประกาศ ก.บ.พ.
28/02/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2557
  202 views
ประกาศมหาวิทยาลัย
1/11/2560 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
  727 views
ประกาศ/กฏ ก.พ.อ.
18/04/2560 ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  735 views
ประกาศ ก.บ.พ.
18/04/2560 ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกิน 60 ปี พ.ศ. 2560
  675 views
ประกาศ ก.บ.พ.
18/04/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการลาต่อเนื่องวันหยุดราชการ
  805 views
ประกาศมหาวิทยาลัย
27/03/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559
  887 views
ประกาศมหาวิทยาลัย
21/03/2560 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประสบการณ์เกี่ยวกับงานและระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
  721 views
ประกาศมหาวิทยาลัย
21/03/2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
  621 views
ประกาศมหาวิทยาลัย
21/03/2560 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  628 views
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
2/11/2559 ประกาศ ก.บ.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินรางวัลในการเข้าสู่ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2559
  929 views
ประกาศ ก.บ.พ.
17/08/2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การกำหนดบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
  2,356 views
ประกาศมหาวิทยาลัย
11/05/2559 ประกาศ กบพ. 2558 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ้างพนักงานตำแหน่งวิชาการ อายุ 60 ปี
  1,572 views
ประกาศ ก.บ.พ.
5/11/2558 ระเบียบและข้อควรปฏิบัติที่พนักงานมหาวิทยาลัยควรทราบ
  1,229 views
ระเบียบมหาวิทยาลัย
30/10/2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
  886 views
ประกาศกระทรวงฯ
30/10/2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
  840 views
ประกาศกระทรวงฯ
30/10/2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
  824 views
ประกาศกระทรวงฯ
5/10/2558 ประกาศ กพอ. เรือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
  2,378 views
ประกาศ/กฏ ก.พ.อ.

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง