KM/ประกันคุณภาพ (12 รายการ)

กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล
ชื่อรายการ ดาวน์โหลดแล้ว

สรุปความพึงพอใจผู้บริการ ประจำปี 2560

  132 times

สรุปผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ประจำปี 2555

  409 times

รายงานการปฐมนิเทศบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555

  325 times

รายงานการปฐมนิเทศ บุคลากร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555

  291 times

รายงานผล KM ประจำปี 2554

  353 times

รายงานผล KM ประจำปี 2553

  280 times

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงกองบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2554

  324 times

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2554

  297 times

รายงานการปฐมนิเทศ บุคลากร ประจำปีการศึกษา 1/2554

  276 times

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตรการส่งเสริมจริยธรรมฯ

  383 times

รายงานการปฐมนิเทศ บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2/2553

  416 times

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2553

  364 times