KM/ประกันคุณภาพ (12 รายการ)

กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล
ชื่อรายการ ดาวน์โหลดแล้ว

สรุปความพึงพอใจผู้บริการ ประจำปี 2560

  114 times

สรุปผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ประจำปี 2555

  368 times

รายงานการปฐมนิเทศบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555

  307 times

รายงานการปฐมนิเทศ บุคลากร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555

  269 times

รายงานผล KM ประจำปี 2554

  314 times

รายงานผล KM ประจำปี 2553

  242 times

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงกองบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2554

  306 times

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2554

  280 times

รายงานการปฐมนิเทศ บุคลากร ประจำปีการศึกษา 1/2554

  233 times

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตรการส่งเสริมจริยธรรมฯ

  367 times

รายงานการปฐมนิเทศ บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2/2553

  377 times

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2553

  346 times