KM/ประกันคุณภาพ (12 รายการ)

กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล
ชื่อรายการ ดาวน์โหลดแล้ว

สรุปความพึงพอใจผู้บริการ ประจำปี 2560

  131 times

สรุปผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ประจำปี 2555

  405 times

รายงานการปฐมนิเทศบุคลากร ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555

  333 times

รายงานการปฐมนิเทศ บุคลากร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555

  286 times

รายงานผล KM ประจำปี 2554

  349 times

รายงานผล KM ประจำปี 2553

  277 times

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงกองบริหารงานบุคคล ประจำปีการศึกษา 2554

  323 times

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2554

  294 times

รายงานการปฐมนิเทศ บุคลากร ประจำปีการศึกษา 1/2554

  271 times

รายงานการฝึกอบรม หลักสูตรการส่งเสริมจริยธรรมฯ

  380 times

รายงานการปฐมนิเทศ บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2/2553

  413 times

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2553

  361 times