คำถาม ? ขั้นตอนและวิธีการ การทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ?

 1. By บุคลากร 4/06/2559

  รายละเอียดของการทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย มีขั้นตอนอย่างไร และต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้าง ?

  คำตอบ

  RE : ขั้นตอนและวิธีการ การทำบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ?

  1. รูปถ่ายหน้าตรง เครื่องแบบชุดขาว ตามประเภทของบุคลากร ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  3. ดาวน์โหลด คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542  By กองบริหารงานบุคคล 29/06/2559