กองบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มประเมินการทดลองปฏิบัติงาน


แบบฟอร์มประเมินการทดลองปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภักเชียงราย