บุคลากร

 • นางสาวปราณี ทาสีลา

  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

  +

  นางสาวปราณี ทาสีลา

  ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

 • นางสาวพัชรินทร์ แซ่แต้

  บุคลากร

  +

  นางสาวพัชรินทร์ แซ่แต้

  บุคลากร

 • นางปินฑิรา วิชา

  บุคลากร

  +

  นางปินฑิรา วิชา

  บุคลากร

 • นายมณฑล จิโนคุณ

  นิติกร

  +

  นายมณฑล จิโนคุณ

  นิติกร

 • นางพรทิพย์ สุวรรณ

  นิติกร

  +

  นางพรทิพย์ สุวรรณ

  นิติกร

 • นางชุติพันธ์ อาชวพร

  นิติกร

  +

  นางชุติพันธ์ อาชวพร

  นิติกร

 • นางสาวกรรณิกา วะเท

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  +

  นางสาวกรรณิกา วะเท

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • นายพงศ์เทพ บุญไทยใหญ่

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  +

  นายพงศ์เทพ บุญไทยใหญ่

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • นางสาวสุดารัตน์ สมปาน

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  +

  นางสาวสุดารัตน์ สมปาน

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • นางสาวฐานะมาศ นันทะเดช

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  +

  นางสาวฐานะมาศ นันทะเดช

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป