กองบริหารงานบุคคล

 

ข่าวสารสำหรับบุคลากรทั้งหมด 42 รายการ


9/11/2561 สรุปรวมและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จาก Reader New
  14 views
30/10/2561 เอกสารสรุปสาระสำคัญจากการบรรยายเรื่อง “Branding CRRU” โดย ดร.เอกก์ ภทรธนกุล วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเอสตาร์ ภูแลวัลเลย์ เชียงราย New
  18 views
26/10/2561 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 New
  69 views
25/09/2561 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
  11 views
25/09/2561 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
  6 views
25/09/2561 รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันกลุ่มสวัสดิการบุคลากร อายุสัญญากรมธรรม์ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2562
  6 views
25/09/2561 Allianz AYUDHYA แนะนำความคุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันเพื่อเติม (สำหรับการใช้สิทธิการสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอื่น) New
  30 views
31/07/2561 แบบฟอร์มรายละเอียดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดหน่วยงานสนับสนุน New
  160 views
31/07/2561 แบบฟอร์มข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชาที่เป็นจุดเน้นของหน่วยงาน ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2565 New
  110 views
14/07/2561 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
  114 views