กองบริหารงานบุคคล

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะครุศาสตร์


         ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยได้ดำเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

และภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว นั้น

         มหาวิทยาลัย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งตามบัญชีรายละเอียดตาม เอกสารแนบดังนี้ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 12/09/2561     126 views   

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง