กองบริหารงานบุคคล

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะครุศาสตร์


     ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยได้ดำเนินการสอบ

ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาษาอังกฤษเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561

เรียบร้อยแล้ว นั้น

     มหาวิทยาลัย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งตามบัญชี

รายละเอียดตาม เอกสารแนบดังนี้ดาวน์โหลด


ประกาศวันที่ 12/09/2561     35 views   

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง