รายชื่อบุคลากร(ประจำ) สังกัดสำนักวิชาบัญชี

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

ประเภท

วันเข้าทำงาน

1

รองศาสตราจารย์ ดร. จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย

รองศาสตราจารย์

ข้าราชการ

01/07/2528

2

รองศาสตราจารย์ ดร. กัสมา กาซ้อน

รองศาสตราจารย์

ข้าราชการ

18/07/2534

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัทธมน บุณยราศรัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข้าราชการ

14/09/2541

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา ยืนยง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข้าราชการ

13/06/2531

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปานฉัตร อาการักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข้าราชการ

02/10/2532

6

อาจารย์ ดร. วรลักษณ์ วรรณโล

อาจารย์

ข้าราชการ

18/04/2534

7

อาจารย์นิรุตติ์ ชัยโชค

อาจารย์

พนักงานมหาวิทยาลัย

01/10/2555

8

อาจารย์เอกชัย อุตสาหะ

อาจารย์

พนักงานมหาวิทยาลัย

16/06/2540

9

อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดา

อาจารย์

พนักงานมหาวิทยาลัย

03/10/2554

10

อาจารย์สุภมล ดวงตา

อาจารย์

พนักงานมหาวิทยาลัย

01/11/2549

11

อาจารย์เพ็ญพิชชา ศิริวิวัฒนากุล

อาจารย์

พนักงานมหาวิทยาลัย

03/06/2539

12

นางสาวอรุณี อินเทพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานมหาวิทยาลัย

02/11/2552

13

นายจีรยุทธ เขตกรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานมหาวิทยาลัย

01/12/2554

14

นางสาวหฤทัย เต็มใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานมหาวิทยาลัย

03/10/2554

15

นางสาววิลาวรรณ วิทิยศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานมหาวิทยาลัย

06/07/2554

16

นายสอาด ไชยล้อม

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 2

ลูกจ้างประจำ

01/04/2531

17

นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำ

พนักงานธุรการ ระดับ 3

ลูกจ้างประจำ

15/08/2540