Please wait...

DASHBOARD สถิติบุคลากร

ตารางแสดงข้อมูล บุคลากรจำแนกตามประเภท/สายงาน

ประเภทบุคลากร สายงาน รวม
สายวิชาการ (ก) สายบริหาร (ข) สายสนับสนุน (ค) จำนวน ร้อยละ
1 ) ข้าราชการ 68 5 4 77 7.24
2 ) พนักงานมหาวิทยาลัย 417 2 463 882 82.97
3 ) ลูกจ้างประจำ 0 0 13 13 1.22
4 ) จ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ (งบแผ่นดิน) 5 0 0 5 0.47
5 ) พนักงานราชการ 0 0 23 23 2.16
6 ) พนักงานมหาวิทยาลัย (ชั่วคราว) 2 0 61 63 5.93
รวม 492 7 564 1,063 100

กราฟแสดงข้อมูล บุคลากรจำแนกตามประเภท/สายงาน

publish