Please wait...

DASHBOARD สถิติบุคลากร

ตารางแสดงข้อมูล บุคลากรจำแนกตามประเภท/สายงาน

ประเภทบุคลากร สายงาน รวม
สายวิชาการ (ก) สายบริหาร (ข) สายสนับสนุน (ค) จำนวน ร้อยละ
1 ) ข้าราชการ 64 7 2 73 6.99
2 ) พนักงานมหาวิทยาลัย 410 1 460 871 83.43
3 ) ลูกจ้างประจำ 0 0 13 13 1.25
4 ) จ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ (งบแผ่นดิน) 6 0 0 6 0.57
5 ) พนักงานราชการ 0 0 24 24 2.30
6 ) พนักงานมหาวิทยาลัย (ชั่วคราว) 1 0 56 57 5.46
รวม 481 8 555 1,044 100

กราฟแสดงข้อมูล บุคลากรจำแนกตามประเภท/สายงาน

publish