Please wait...

DASHBOARD สถิติบุคลากร

ตารางแสดงข้อมูล บุคลากรจำแนกตามประเภท/สายงาน

ประเภทบุคลากร สายงาน รวม
สายวิชาการ (ก) สายบริหาร (ข) สายสนับสนุน (ค) จำนวน ร้อยละ
1 ) ข้าราชการ 63 8 1 72 6.96
2 ) พนักงานมหาวิทยาลัย 405 1 458 864 83.56
3 ) ลูกจ้างประจำ 0 0 13 13 1.26
4 ) จ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ (งบแผ่นดิน) 5 0 0 5 0.48
5 ) พนักงานราชการ 0 0 24 24 2.32
6 ) พนักงานมหาวิทยาลัย (ชั่วคราว) 0 0 56 56 5.42
รวม 473 9 552 1,034 100

กราฟแสดงข้อมูล บุคลากรจำแนกตามประเภท/สายงาน

publish