A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: controllers/personnel.php

Line Number: 101

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/personnel.php

Line Number: 101

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: controllers/personnel.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/personnel.php

Line Number: 107

ค้นหาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : โดย กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Please wait...

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ค้นหาบุคคล

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
1 John Kribo นางสาวพรรณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง ผู้อำนวยการ ( กองกลาง )
2 John Kribo นางอารีย์ อินนันชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
3 John Kribo นางสาวเพ็ญพรรณ์ กุลนอก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
4 John Kribo นายปารเมศวร์ วิศวเรืองตระกูล วิศวกร กองกลาง -
5 John Kribo นายภัคพงษ์ แสวงกิจ วิศวกร กองกลาง -
6 John Kribo นางสาววิไลพร ริ้วสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
7 John Kribo นางสาวจงจำ ธรรมยศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
8 John Kribo นางสาวธราภรณ์ อุปเสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
9 John Kribo นายเฉลิมชัย วรานุศาสน์ พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง -
10 John Kribo นางสาวรัชนีกร ธิยะศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
11 John Kribo นางสุเวช สุจันทร์ศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองกลาง -
12 John Kribo นางสมควร หัตถผสุ แม่บ้าน กองกลาง -
13 John Kribo นางสาวปนัดดา ถิระธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
14 John Kribo นางวนิดา เมืองมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
15 John Kribo นางสาวเฉลิมขวัญ มลทา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
16 John Kribo นางสาวจาริยา งามเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
17 John Kribo นางภัทรา เชาว์ยุทธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
18 John Kribo นางปภาวรินท์ วิคี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
19 John Kribo นางสาวรุ่งนภา เผ่าปินตา นักตรวจสอบภายใน กองกลาง -
20 John Kribo นางสาวกานต์ชนิตา เรียบร้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
publish