A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: controllers/personnel.php

Line Number: 101

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/personnel.php

Line Number: 101

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: controllers/personnel.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/personnel.php

Line Number: 107

ค้นหาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : โดย กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Please wait...

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ค้นหาบุคคล

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
21 John Kribo นางสาววราภรณ์ อุ่นเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
22 John Kribo นายจิรเวช ท่อนคำ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา กองกลาง -
23 John Kribo นางสาวรุ่งนภา เผ่าปินตา นักตรวจสอบภายใน กองกลาง -
24 John Kribo นางสาวปนัดดา ถิระธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
25 John Kribo นางสมควร หัตถผสุ แม่บ้าน กองกลาง -
26 John Kribo นางสาววิไลพร ริ้วสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
27 John Kribo นางสาวศิริพร ไชวงค์ นักตรวจสอบภายใน กองกลาง -
28 John Kribo นางสุวิมล กันทวี นักตรวจสอบภายใน กองกลาง -
29 John Kribo นายอภิเชษฐ์ อภิฉัตรวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
30 John Kribo นางดรุณี พิมสาร นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง -
31 John Kribo นายธวัชชัย แก้วอินตา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง -
32 John Kribo นายณัฐพล คำน้อย นักวิชาการพัสดุ กองคลัง -
33 John Kribo นางสาวศิริวรรณ จันตาวงค์ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง -
34 John Kribo นายภัทราวุธ โพธิ์แก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง -
35 John Kribo นายณัฐปฤต ใจยา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง -
36 John Kribo นางอรทัย เป็กธนู นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง -
37 John Kribo นายกฤษณพงศ์ ดัสกรเดชา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง -
38