A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: controllers/personnel.php

Line Number: 101

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/personnel.php

Line Number: 101

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: controllers/personnel.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/personnel.php

Line Number: 107

ค้นหาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : โดย กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Please wait...

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ค้นหาบุคคล

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
121 John Kribo นางสาวภาคินี ขันธิกุล นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ -
122 John Kribo นายอนุวัฒน์ จินาจาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองวิเทศสัมพันธ์ -
123 John Kribo นายลิขิต ยอดยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองวิเทศสัมพันธ์ -
124 John Kribo นายอินสอน อินหล้า พนักงานภาคสนาม กองอาคารสถานที่ -
125 John Kribo นายธีรยุทธ โกนบาง พนักงานอิเล็กทรอนิกส์ กองอาคารสถานที่ -
126 John Kribo นายนาวิน หัตถผะสุ พนักงานภาคสนาม กองอาคารสถานที่ -
127 John Kribo นายมิตร ไชยล้อม พนักงานภาคสนาม กองอาคารสถานที่ -
128 John Kribo นายสุจินต์ ใจคำ พนักงานภาคสนาม กองอาคารสถานที่ -
129 John Kribo นายพิพัฒน์ กรรณิกา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองอาคารสถานที่ -
130 John Kribo ว่าที่ ร.ท.ณัฐพงษ์ เอี่ยมสำอางค์ นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ กองอาคารสถานที่ -
131 John Kribo นายประพิศ วงค์คำเครื่อง พนักงานภาคสนาม กองอาคารสถานที่ -
132 John Kribo นายสมชาย พรมมาลี พนักงานภาคสนาม กองอาคารสถานที่ -
133 John Kribo นายอิทธิพล ศักรภาณี พนักงานขับรถยนต์ กองอาคารสถานที่ -
134 John Kribo นายผัด เลิศสม พนักงานภาคสนาม กองอาคารสถานที่ -
135 John Kribo นายสำราญ กระหมุดความ พนักงานไฟฟ้า กองอาคารสถานที่ -
136 John Kribo นายภาสกร แก้วสืบ เจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ กองอาคารสถานที่ -
137 John Kribo นางสาวอำพรรณ พึ่งศรี เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด กองอาคารสถานที่ -
138 John Kribo นายศักดา ศรีสันต์ พนักงานภาคสนาม กองอาคารสถานที่ -
139 John Kribo นายกฤษณะ เทียมเมฆา พนักงานภาคสนาม กองอาคารสถานที่ -
140 John Kribo นายสมศักดิ์ ม่านแก้ว พนักงานภาคสนาม กองอาคารสถานที่ -
publish