A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: controllers/personnel.php

Line Number: 101

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/personnel.php

Line Number: 101

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 2

Filename: controllers/personnel.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 1

Filename: controllers/personnel.php

Line Number: 107

ค้นหาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : โดย กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Please wait...

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ค้นหาบุคคล

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
1061 John Kribo นายอิศรา พันสุภะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1062 John Kribo นายสิงห์แก้ว สมประสงค์ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2/หน. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1063 John Kribo นางมนธิกานต์ วงค์คำลือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
publish