Please wait...

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ค้นหาบุคคล

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
81 John Kribo นางสิริภา ดีทา แม่บ้าน กองพัฒนานักศึกษา -
82 John Kribo นางปอนคำ สันธิ แม่บ้าน กองพัฒนานักศึกษา -
83 John Kribo นางอภิญญา เขื่อนเพชร พนักงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา -
84 John Kribo นายราวิน ยี่ภิญโญ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา -
85 John Kribo นางสาวธัญณชน ใจบุญตัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา -
86 John Kribo นางสาวสายพิน วัฒนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา -
87 John Kribo นายติราวัช อัตโสภณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา -
88 John Kribo นางบุญนิศา กรรณิกา นักวิชาการเงินและบัญชี กองพัฒนานักศึกษา -
89 John Kribo นางสุมิตรา พันธุ์ปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา -
90 John Kribo นางสาวสุภาวรรณ วิสาพล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา -
91 John Kribo นายบุญทัน สมณะ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา -
92 John Kribo นางชูศรี ไชยล้อม แม่บ้าน กองพัฒนานักศึกษา -
93 John Kribo นางสาวอัมพร สุยะลังกา นักสุขศึกษา กองพัฒนานักศึกษา -
94 John Kribo นางสาววารุณี ปลัดคุณ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา -
95 John Kribo นางสาวมณีรัตน์ คะชา นักสุขศึกษา กองพัฒนานักศึกษา -
96 John Kribo นายณรงค์เดช นันทชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา -
97 John Kribo นางสาววันธิดา สุขสันต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา -
98 John Kribo นางสาวหทัยชนก เลอวงศ์รัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา -
99 John Kribo นางวันเพ็ญ สุวรรณศรี พนักงานธุรการ ระดับ 4 กองพัฒนานักศึกษา -
100 John Kribo นายจักรพันธ์ ทิพย์สุภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา -
publish