Please wait...

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ค้นหาบุคคล

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
61 John Kribo นายอภิชาติ พรมเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองนโยบายและแผน -
62 John Kribo นางสาวสุรีพร คำสม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน -
63 John Kribo นายกิตติคุณ เมืองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน -
64 John Kribo นายกฤตพล อาชวพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน -
65 John Kribo นางสาวชุติกาญจน์ ต๊ะต้องใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน -
66 John Kribo นางสาวปราณี ทาสีลา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการ ( กองบริหารงานบุคคล )
67 John Kribo นางสาวฐานะมาศ นันทะเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล -
68 John Kribo นางสาวพัชรินทร์ แซ่แต้ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล -
69 John Kribo นายพงศ์เทพ บุญไทยใหญ่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริหารงานบุคคล -
70 John Kribo นางชุติพันธ์ อาชวพร นิติกร กองบริหารงานบุคคล -
71 John Kribo นางสาวกรรณิกา วะเท เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล -
72 John Kribo นายมณฑล จิโนคุณ นิติกร กองบริหารงานบุคคล -
73 John Kribo นางปินฑิรา วิชา บุคลากร ชำนาญการ กองบริหารงานบุคคล -
74 John Kribo นางสาวสุดารัตน์ สมปาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานบุคคล -
75 John Kribo นางพรทิพย์ สุวรรณ นิติกร กองบริหารงานบุคคล -
76 John Kribo นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการ ( กองพัฒนานักศึกษา )
77 นายวิษณุ หายโศรก นักดนตรี กองพัฒนานักศึกษา -
78 John Kribo นางสาวเกษร งามตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา -
79 John Kribo นายสามารถ กาวิละพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา -
80 John Kribo นายวรพล มั่งมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา -
publish