Please wait...

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ค้นหาบุคคล

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
41 John Kribo นางสาวศิริวรรณ จันตาวงค์ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง -
42 John Kribo นายภัทราวุธ โพธิ์แก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง -
43 John Kribo นายณัฐปฤต ใจยา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง -
44 John Kribo นายธวัชชัย แก้วอินตา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง -
45 John Kribo นายไกรฤทธิ์ ฟูเทพ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง -
46 John Kribo นางสาววิไลลักษณ์ วงค์ชัย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง -
47 John Kribo นายทรงชัย แซ่เติน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองคลัง -
48 John Kribo นางสาวโชติกา ปัญญาวงค์ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง -
49 John Kribo นางสมร โพธิจิตร พนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4 กองคลัง -
50 John Kribo นางกัญญาภัทร หาญสุขพัฒนา พนักงานพัสดุ ระดับ 4 กองคลัง ผู้อำนวยการ ( กองคลัง )
51 John Kribo นางสุภัคสมร สำนัก นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง -
52 John Kribo นางสาวผุสรัตน์ เตชะสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง -
53