Please wait...

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ค้นหาบุคคล

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
1041 John Kribo นายณัฐวุฒิ ไชยศรี นักวิชาการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1042 John Kribo นายธนกฤต จันต๊ะนาเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1043 John Kribo นายสิงห์แก้ว สมประสงค์ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2/หน. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1044 John Kribo นางมนธิกานต์ วงค์คำลือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
publish