Please wait...

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ค้นหาบุคคล

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
1021 John Kribo นายพิชญ์ ปินะถา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1022 John Kribo นางสาวเพื่อนพรรณ กังวานใจ นักวิชาการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1023 John Kribo นางวันดี วงค์นาค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองผู้อำนวยการ ( สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )
1024 John Kribo นางสาวกนกอร กาววิไล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1025 John Kribo นายณัฐวุฒิ ไชยศรี นักวิชาการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1026 John Kribo นางสาวขวัญนภา สาระไชย พนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1027 John Kribo นายนริศ แสงทอง นักวิชาการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1028 John Kribo นายเจษฎากร สมประสงค์ นักวิชาการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1029 John Kribo นายสิงห์แก้ว สมประสงค์ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2/หน. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1030 John Kribo นางมนธิกานต์ วงค์คำลือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
publish