Please wait...

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ค้นหาบุคคล

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
1021 John Kribo นายณรงค์ เมืองมูล นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1022 John Kribo นางสาวสุภาพรรณ์ สุวรรณคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1023 John Kribo นางสาวดวงใจ บุญโยง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1024 John Kribo นายณัฐวุฒิ ไชยศรี นักวิชาการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1025 John Kribo นางสาวกนกอร กาววิไล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1026 John Kribo นายเจษฎากร สมประสงค์ นักวิชาการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1027 John Kribo นายอิศรา พันสุภะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1028 John Kribo นายภาสกร สารภี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1029 John Kribo นางสาวเพื่อนพรรณ กังวานใจ นักวิชาการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1030 John Kribo นางสาวขวัญนภา สาระไชย พนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1031 John Kribo นางวันดี วงค์นาค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองผู้อำนวยการ ( สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน )
1032 John Kribo นายวิเชียร วงค์คำลือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1033 John Kribo นายธนกฤต จันต๊ะนาเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1034 John Kribo นางสาวชมพูนิกข์ วงค์ชัยขันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1035 John Kribo นายนริศ แสงทอง นักวิชาการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1036 John Kribo นายพิชญ์ ปินะถา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1037 John Kribo นางสุพรรณ์ พันสุภะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1038 John Kribo นายสิงห์แก้ว สมประสงค์ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ 2/หน. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
1039 John Kribo นางมนธิกานต์ วงค์คำลือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน -
publish