Please wait...

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ค้นหาบุคคล

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
101 John Kribo นายพันธ์ศักดิ์ วรรณคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา -
102 John Kribo นางสาวนภาภรณ์ อัจฉฤกษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา -
103 John Kribo นางสาวนีรนุช แสนศรีใจ พยาบาลวิชาชีพ กองพัฒนานักศึกษา -
104 John Kribo นางจิรัชยา ศรีศักตยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา -
105 John Kribo นายณฐกร ปรีชาหาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา -
106 John Kribo นายคำปัน เรือนคำ พนักงานภาคสนาม กองพัฒนานักศึกษา -
107 John Kribo นางวิลัยพร ไชยล้อม แม่บ้าน กองพัฒนานักศึกษา -
108 John Kribo นายอนุรักษ์ จันทร์กอง พนักงานภาคสนาม กองพัฒนานักศึกษา -
109 John Kribo นางจันทรา บั้งเงิน แม่บ้าน กองพัฒนานักศึกษา -
110 John Kribo นางสาวญานิชา จรุงจิตต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ -
111 นางสาวปราณีต ปงกันคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ -
112 นายสมฤทธิ์ ถมหนวด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ -
113 John Kribo นายกวินทร์ วิชาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้อำนวยการ ( กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ )
114 John Kribo นางสาวชาริสา เบก่ากู่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ -
115 John Kribo นายธีรวัฒน์ วังมณี นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ กองวิเทศสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ ( กองวิเทศสัมพันธ์ )
116 John Kribo นายลิขิต ยอดยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองวิเทศสัมพันธ์ -
117 John Kribo นายอนุวัฒน์ จินาจาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองวิเทศสัมพันธ์ -
118 John Kribo นางสาวลัดดาวัลย์ พุทธวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองวิเทศสัมพันธ์ -
119 John Kribo นางสาวภาคินี ขันธิกุล นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ -
120 John Kribo นางสาวแกมกาญจน์ แซ่ซ้ง นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ -
publish