Please wait...

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ค้นหาบุคคล

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
1 John Kribo นางสาวพรรณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง ผู้อำนวยการ ( กองกลาง )
2 John Kribo นางวนิดา เมืองมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
3 John Kribo นางสาววราภรณ์ อุ่นเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
4 John Kribo นางสมควร หัตถผสุ แม่บ้าน กองกลาง -
5 John Kribo นางสาวพิกุล ชัยชนะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
6 John Kribo นายจิรเวช ท่อนคำ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา กองกลาง -
7 John Kribo นางสาวนิ่มนวล วงค์คำลือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
8 John Kribo นางสาววิไลพร ริ้วสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
9 John Kribo นางสาวปนัดดา ถิระธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
10 John Kribo นางสาวธราภรณ์ อุปเสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
11 John Kribo นางสาววราภรณ์ เนียมหอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
12 John Kribo นางสาวจงจำ ธรรมยศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
13 John Kribo นางสาวรุ่งนภา เผ่าปินตา นักตรวจสอบภายใน กองกลาง -
14 John Kribo นางสาวพิมผกา คำมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
15 John Kribo นายกษิดิฎ ทายา ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป กองกลาง -
16 John Kribo นางสรวงสมร ชุดพิมาย แม่บ้าน กองกลาง -
17 John Kribo นางสุเวช สุจันทร์ศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองกลาง -
18 John Kribo นางสาวกานต์ชนิตา เรียบร้อย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
19 John Kribo นายปารเมศวร์ วิศวเรืองตระกูล วิศวกร กองกลาง -
20 John Kribo นายภัคพงษ์ แสวงกิจ วิศวกร กองกลาง -
publish