Please wait...

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ค้นหาบุคคล

ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งทางบริหาร
1 John Kribo นางสาวพรรณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการกองกลาง กองกลาง ผู้อำนวยการ ( กองกลาง )
2 John Kribo นางปภาวรินท์ วิคี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
3 John Kribo นายกษิดิฎ ทายา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
4 John Kribo นายธนา แปงคำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
5 John Kribo นางสาวพิมผกา คำมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
6 John Kribo นางสรวงสมร ชุดพิมาย แม่บ้าน กองกลาง -
7 John Kribo นางสาวจาริยา งามเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
8 John Kribo นางวนิดา เมืองมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
9 John Kribo นางสาววราภรณ์ อุ่นเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
10 John Kribo นางสาวรัชนีกร ธิยะศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
11 John Kribo นายเฉลิมชัย วรานุศาสน์ พนักงานขับรถยนต์ กองกลาง -
12 John Kribo นางเอกฤทัย ดวงสนิท เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ กองกลาง -
13 John Kribo นางสาววราภรณ์ เนียมหอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
14 John Kribo นางสาวเฉลิมขวัญ มลทา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
15 John Kribo นางสาวจงจำ ธรรมยศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
16 John Kribo นางสาวรุ่งนภา เผ่าปินตา นักตรวจสอบภายใน กองกลาง -
17 John Kribo นางสมควร หัตถผสุ แม่บ้าน กองกลาง -
18 John Kribo นางสาวนิ่มนวล วงค์คำลือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
19 John Kribo นางสาวปนัดดา ถิระธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
20 John Kribo นางธราภรณ์ สู่พานิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง -
publish