Please wait...

DASHBOARD สถิติบุคลากร

บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา

สายงาน วุฒิการศึกษา รวม
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก อื่นๆ รวม ร้อยละ
1) อาจารย์ 0 19 235 89 0 343 72.52
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 1 45 72 0 118 24.95
3) รองศาสตราจารย์ 0 0 5 7 0 12 2.54
4) ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0.00
รวม 0 20 285 168 0 473 100

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา

publish