Please wait...

DASHBOARD สถิติบุคลากร

บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา

สายงาน วุฒิการศึกษา รวม
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก อื่นๆ รวม ร้อยละ
1) อาจารย์ 0 29 261 94 1 385 77.62
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 1 39 57 0 97 19.56
3) รองศาสตราจารย์ 0 0 6 7 0 13 2.62
4) ศาสตราจารย์ 0 0 0 1 0 1 0.20
รวม 0 30 306 159 1 496 100

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา

publish