Please wait...

DASHBOARD สถิติบุคลากร

บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา

สายงาน วุฒิการศึกษา รวม
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก อื่นๆ รวม ร้อยละ
1) อาจารย์ 0 21 244 90 0 355 73.80
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 1 44 70 0 115 23.91
3) รองศาสตราจารย์ 0 0 5 6 0 11 2.29
4) ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 0 0 0.00
รวม 0 22 293 166 0 481 100

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา

publish