Please wait...

DASHBOARD สถิติบุคลากร

บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา

สายงาน วุฒิการศึกษา รวม
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก อื่นๆ รวม ร้อยละ
1) อาจารย์ 0 26 258 93 1 378 76.83
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 1 39 60 0 100 20.33
3) รองศาสตราจารย์ 0 0 6 7 0 13 2.64
4) ศาสตราจารย์ 0 0 0 1 0 1 0.20
รวม 0 27 303 161 1 492 100

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษา

publish