ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ปฏฺิบัติงานธุรการ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์

ประกาศวันที่ 30/01/2563 - 278 views

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ปฏฺิบัติงานธุรการ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์

ตามเอกสารแนบดังนี้

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ปฏฺิบัติงานธุรการ สังกัดโรงพยาบาลสัตว์