ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง (ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน)

ประกาศวันที่ 09/07/2562 - 514 views

มหาวิทยาลัย จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง (ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน)