ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศวันที่ 28/05/2562 - 310 views

ตำแหน่งนักวิขาการคอมพิวเตอร์ สังกดัสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ