ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ประกาศวันที่ 15/12/2561 - 330 views

 ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น

มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงขอประกาศผลสอบแข่งขัน ตามเอกสารแนบ ดังนี้

เอกสารแนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์