มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง ก.พ.อ (6 รายการ)

กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง กพอ. ใหม่

(กพอ. บัญชีแสดงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553)

ตำแหน่งวิชาการ

ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ

ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

ตำแหน่งประเภททั่วไป

ตำแหน่งที่แตกต่างจากโครงสร้างที่ ก.พ.อ.กำหนด ซึ่ง ก.พ.อ. ให้คงไว้ชั่วคราว

by - กองบริหารงานบุุคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย