ข้อบังคับ (15 รายการ)

by กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล

 

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการให้บุคลากรตำแหน่งทางวิชาการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2561   - 14/07/2561     142 times

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   - 21/03/2560     667 times

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์พิเศษในตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2558   - 17/04/2558     2,298 times

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 (ประกาศ ณ วันที่ 26/8/2557)   - 27/08/2557     1,203 times

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 (ประกาศ ณ วันที่ 26/8/2557)   - 27/08/2557     1,156 times

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2557 (ประกาศ ณ วันที่ 26/8/2557)   - 27/08/2557     1,997 times

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยเรื่องกองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ.2557 (ประกาศ ณ วันที่ 26/8/2557)   - 27/08/2557     1,541 times

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553    - 2/07/2557     887 times

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยจรรยาบรรณและกระบวนการดำเนินการทางจรรยาบรรณ แก่ ขรก.และพนง. พ.ศ. 2550   - 5/11/2555     1,136 times

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสำหรับ ขรก. พ.ศ. 2550   - 5/11/2555     960 times

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการสำหรับ พนง.สายสอน พ.ศ. 2550   - 5/11/2555     1,117 times

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2552   - 5/11/2555     1,093 times

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555   - 5/11/2555     1,087 times

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553   - 1/07/2555     3,936 times

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552   - 1/07/2555     891 times