ประกาศมหาวิทยาลัย (21 รายการ)

by กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการลาต่อเนื่องวันหยุดราชการ   - 18/04/2560     374 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559   - 27/03/2560     416 times

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประสบการณ์เกี่ยวกับงานและระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร   - 21/03/2560     310 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   - 21/03/2560     297 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การกำหนดบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559   - 17/08/2559     1,585 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ้างอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2558   - 18/09/2558     685 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิบุคลากร (เพิ่มเติม)   - 26/08/2558     628 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การกำหนดสมรรถนะสำหรับตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ประกาศ ณ วันที่ 26/8/2557)   - 27/08/2557     627 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2556   - 21/11/2556     682 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน 2556   - 15/11/2556     595 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลาบ่อยครั้งและการมาทำงานสาย   - 5/11/2555     1,422 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กำหนดลงเวลาของบุคลากร   - 5/11/2555     1,126 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากร   - 27/09/2555     843 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากร   - 1/08/2555     585 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มวุฒิบุคลากร   - 1/08/2555     716 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2552   - 1/08/2555     639 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2552   - 8/07/2555     662 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กำหนดช่วงคะแนนและดับผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ   - 6/07/2555     589 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   - 6/07/2555     562 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากร   - 6/07/2555     533 times