ประกาศมหาวิทยาลัย (21 รายการ)

by กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการลาต่อเนื่องวันหยุดราชการ   - 18/04/2560     516 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559   - 27/03/2560     597 times

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประสบการณ์เกี่ยวกับงานและระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร   - 21/03/2560     446 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   - 21/03/2560     413 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การกำหนดบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559   - 17/08/2559     1,896 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ้างอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2558   - 18/09/2558     810 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิบุคลากร (เพิ่มเติม)   - 26/08/2558     733 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การกำหนดสมรรถนะสำหรับตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ประกาศ ณ วันที่ 26/8/2557)   - 27/08/2557     704 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2556   - 21/11/2556     764 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน 2556   - 15/11/2556     705 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลาบ่อยครั้งและการมาทำงานสาย   - 5/11/2555     1,578 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กำหนดลงเวลาของบุคลากร   - 5/11/2555     1,257 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากร   - 27/09/2555     979 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากร   - 1/08/2555     682 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มวุฒิบุคลากร   - 1/08/2555     828 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2552   - 1/08/2555     743 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2552   - 8/07/2555     778 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กำหนดช่วงคะแนนและดับผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ   - 6/07/2555     682 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   - 6/07/2555     649 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากร   - 6/07/2555     649 times