ประกาศมหาวิทยาลัย (22 รายการ)

by กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการลาต่อเนื่องวันหยุดราชการ   - 18/04/2560     889 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559   - 27/03/2560     965 times

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประสบการณ์เกี่ยวกับงานและระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร   - 21/03/2560     791 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   - 21/03/2560     677 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2557   - 28/02/2560     250 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การกำหนดบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559   - 17/08/2559     2,442 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ้างอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2558   - 18/09/2558     1,061 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิบุคลากร (เพิ่มเติม)   - 26/08/2558     988 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การกำหนดสมรรถนะสำหรับตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ประกาศ ณ วันที่ 26/8/2557)   - 27/08/2557     903 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน พ.ศ. 2556   - 21/11/2556     948 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงาน 2556   - 15/11/2556     922 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลาบ่อยครั้งและการมาทำงานสาย   - 5/11/2555     1,834 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กำหนดลงเวลาของบุคลากร   - 5/11/2555     1,474 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากร   - 27/09/2555     1,179 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากร   - 1/08/2555     883 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อเพิ่มวุฒิบุคลากร   - 1/08/2555     1,047 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2552   - 1/08/2555     955 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2552   - 8/07/2555     992 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กำหนดช่วงคะแนนและดับผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ   - 6/07/2555     878 times

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา   - 6/07/2555     876 times