กองบริหารงานบุคคล

 

ข่าวสารสำหรับบุคลากรทั้งหมด 30 รายการ


2/09/2558 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำวัน และสรุปผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2559
  862 views
16/06/2558 ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใช้สำหรับการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 เมษายน 2558
  1,587 views
1/09/2557 คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2557
  1,378 views
24/07/2557 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ปรับปรุง 18 ก.ค. 57)
  1,283 views
7/05/2557 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(ฉบับปรับปรุง ก.ค. 2557) 
  960 views
14/11/2556 สัญญารับทุนอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.)
  602 views
14/11/2556 แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
  1,423 views
18/09/2556 แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน ปี 2556
  834 views
12/07/2556 คู่มือจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ.2550
  636 views
8/07/2555 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2552
  998 views