กองบริหารงานบุคคล

 

ข่าวสารสำหรับบุคลากรทั้งหมด 32 รายการ


24/09/2558 แบบฟอร์ม เรียกร้องสินไหมอุบัติเหตุ-ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในหรือโรคร้ายแรง (กรณีนอนโรงพยาบาล)
  1,427 views
22/09/2558 แบบฟอร์มประเมินทดลองปฏิบัติราชการ
  832 views
2/09/2558 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำวัน และสรุปผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2559
  975 views
16/06/2558 ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ใช้สำหรับการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 เมษายน 2558
  1,764 views
1/09/2557 คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2557
  1,508 views
24/07/2557 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ปรับปรุง 18 ก.ค. 57)
  1,378 views
7/05/2557 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(ฉบับปรับปรุง ก.ค. 2557) 
  1,061 views
14/11/2556 สัญญารับทุนอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.)
  685 views
14/11/2556 แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
  1,691 views
18/09/2556 แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน ปี 2556
  925 views