กองบริหารงานบุคคล

 

ข่าวสารสำหรับบุคลากรทั้งหมด 27 รายการ


24/07/2557 คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ปรับปรุง 18 ก.ค. 57)
  1,173 views
7/05/2557 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(ฉบับปรับปรุง ก.ค. 2557) 
  841 views
14/11/2556 สัญญารับทุนอุดหนุนผลงานทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.)
  532 views
14/11/2556 แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
  1,199 views
18/09/2556 แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน ปี 2556
  781 views
12/07/2556 คู่มือจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ.2550
  551 views
8/07/2555 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2552
  878 views