คำถาม ? ขั้นตอนและวิธีการ การขอยื่นกู้เงินโครงการสวัสดิการระยะยาว ?

 1. By บุคลากร 5/06/2559

  ขั้นตอนและวิธีการ การขอยื่นกู้เงินโครงการสวัสดิการระยะยาว มีขั้นตอนในการขอและหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอกู้อะไรบ้าง

  คำตอบ

  RE : ขั้นตอนและวิธีการ การขอยื่นกู้เงินโครงการสวัสดิการระยะยาว ?

  1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบฟอร์มกู้เงินโครงการสวัสดิการบุคลากรระยะยาว

  2.หลักฐานที่ต้องนำมาประกอบ

      2.1  หลักฐานสำหรับผู้กู้

              -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

              -  สำเนาทะเบียนบ้าน

              -  หลักฐานประกอบการขอกู้ เช่น

                  กู้ต่อเติมสร้างบ้าน ต้องมีใบประเมินราคาจากช่าง แบบแปลนของบ้าน

                  กู้ซื้อรถยนต์ ต้องมีเอกสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นนั้นๆ ราคา เงินดาวน์ ตารางการผ่อน

              -  สลิปเงือนเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

      2.2   หลักฐานสำหรับผู้ค้ำ

              -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

              -  สำเนาทะเบียนบ้าน

              -  สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน


  By งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 1/06/2559