คำถาม ? การติดบ่าอินทรธนู สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย

 1. By กองบริหารงานบุคคล 27/09/2559

  อินทรธนูชายและอินทรธนูหญิง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย

  คำตอบ

  RE : การติดบ่าอินทรธนู สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย

  อินทรธนูของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำหรับผู้ชายจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าอินทรธนูติดบ่าสำหรับผู้หญิง

                      ภาพซ้ายมือ อินทรธนูผู้หญิง  - ภาพขวามือ อินทรธนูผู้ชาย พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                                     

                                                                                          อินทรธนูผู้หญิง