ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม (65 รายการ)

กองบริหารงานบุคคล

กองบริหารงานบุคคล
ชื่อรายการ ดาวน์โหลดแล้ว

แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ และขอเบิกเงินสะสมคืน

  225 times

เอกสารการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์

  592 times

แบบฟอร์มและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2560

  532 times

แบบฟอร์มและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

  693 times

แบบฟอร์มบัญชีสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (สำหรับหน่วยงาน) รอบที่ 1-2560

  758 times

แบบฟอร์มข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน (หน่วยงานจัดการศึกษา) เพื่อใช้ในการสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  634 times

แบบฟอร์มข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  675 times

แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อใช้ในการสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  674 times

แบบฟอร์มเปลี่ยนสถานพยาบาล - ประกันสังคม

  2,417 times

ตัวอย่าง แบบเสนอข้อมูล เหตุผลความจำเป็น (การศึกษาต่อเนื่อง)

  904 times

ตัวอย่างการวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง 16 สิงหาคม 2559

  1,293 times

ตัวอย่างการวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง 15 สิงหาคม 2559

  1,020 times

สัญญาค้ำประกัน การเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สีขาว)

  433 times

TH Sarabun PSK : ดาวน์โหลด Font TH Sarabun PSK ไทยสารบรรณใช้ในหนังสือราชการ

  122,129 times

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต  แนะนำบริการออนไลน์เพื่อสร้างความประทับใจที่เหนือความคาดหมายและเป็นหุ้นส่วนที่ลูกค้าไว้วางใจที่สุด

  858 times

เอกสาร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์กรอบตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน

  931 times

แบบรายงานผลการไปดูงาน ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา (กรณีเดินทางเป็นกลุ่ม)

  422 times

แบบรายงานผลการไปดูงาน ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา (กรณีเดินทางคนเดียว)

  439 times

แบบฟอร์มขออนุเคราะห์หนังสือนำเพื่อทำหนังสือเดินทางราชการ (E-Passport)

  596 times

แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท(ลาบวช)

  625 times