สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมือวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ


สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมือวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์  ศรีนาราช

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะมนุษยศาสตร์

 

 

ประกาศวันที่ 21/08/2561